kabelbinders, colsonbandjes, ty-raps, tie-wraps, krimpkousen
Kabelbinders.nl
Groothandel - Specialist

AA-pro | Kabelbinders.nl
Industrieterrein De Pol 29
7581 CZ Losser

Telefoon:
Fax:
E-mail:

+31 (0)53 538 7701
+31 (0)53 538 7702
verkoop@kabelbinders.nl

Onverslaanbaar in kwaliteit, service en prijs!

Bedrijfsinformatie

Algemene bedrijfsgegevens

AA-pro | Kabelbinders.nl

Industrieterrein De Pol 29

7581 CZ Losser - NL

 

Telefoon: +31 (0)53 538 7701

Fax:        +31 (0)53 538 7702

E-mail:     verkoop@kabelbinders.nl

Internet:   https://www.kabelbinders.nl

 

BTW-nummer: NL819309837B01

EORI-nummer: NL819309837

KVK-nummer: 08174275

 

Bankgegevens

Rabobank

IBAN: NL81 RABO 012 88 29 923

BIC: RABONL2U

 

< Terug naar: Informatie voor klanten

 

 

Algemene voorwaarden

Op verzoek sturen wij u graag onze algemene voorwaarden toe.

 

Algemene voorwaarden per 1 januari 2021

 

AA-pro | Kabelbinders.nl

 

1. Definities

1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over AA-pro wordt daarmee aangeduid de firma AA-pro gevestigd te Losser,

De Pol 29, 7581 CZ, handelend onder de naam AA-pro en Kabelbinders.nl
1.2 De wederpartij van AA-pro bij de transacties waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben wordt hierna aangeduid

als "de klant".

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, verkopen en leveringen van zaken en diensten van AA-pro.
2.2 Door de klant gehanteerde voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en AA-pro
die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft erkend.
2.3 Indien AA-pro
met de klant meer dan eenmaal een overeenkomst sluit gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

3. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van zaken en diensten door AA-pro, waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, specificaties, prijslijsten materiaallijsten, informatie op de website en overige documenten, geschieden vrijblijvend.
3.2 Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven gelden uitsluitend voor de geoffreerde hoeveelheden.

3.3 Alle offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na de datum van de offerte (de dagen van verzending en ontvangst van de offerte inbegrepen) doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Indien het in de offerte vervatte aanbod wordt aanvaard, heeft AA-pro het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, in te trekken of te wijzigen.

3.4 Een overeenkomst komt eerst tot stand na een schriftelijke aanvaarding door AA-pro van een door de klant gegeven opdracht en/of geplaatste order, dan wel nadat AA-pro met de uitvoering overeenkomstig de gegeven opdracht en/of order is begonnen.
3.5 Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van AA-pro medewerkers binden AA-pro slechts indien zij door AA-pro zijn bevestigd.


4. Annulering, tussentijdse aanpassing en beëindiging
4.1 AA-pro is gerechtigd een door haar met de klant gesloten overeenkomst te annuleren, zonder daarbij aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn, bij overschrijding van de levertijd door de toeleverancier van desbetreffende zaken of in het geval de toeleverancier anderszins jegens AA-pro te kort schiet in de nakoming van zijn leveringsverplichting.
4.2 AA-pro
behoudt zich te allen tijde het recht voor geringe afwijkingen in de door haar aangeboden en/of verkochte zaken dan wel in de samenstelling daarvan door te voeren.
4.3 Indien de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan AA-pro alle voor de uitvoering van die overeenkomst redelijkerwijs door AA-pro reeds gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van AA-pro
op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interesse.
4.4 Onverminderd haar overige rechten is AA-pro ingeval van faillissement, surseance of liquidatie van de klant gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder schadeplichtig te zijn of worden, onmiddellijk te ontbinden. 

 

5. Afnameverplichting

5.1 Op de klant rust een afnameverplichting van bestelde zaken.

Alle bestelde zaken moeten worden afgenomen binnen 14 dagen na de ter beschikkingstelling ervan door AA-pro, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien bestelde zaken niet binnen 14 dagen of binnen een anders schriftelijk overeengekomen termijn worden afgenomen verkeert de klant van rechtswege in verzuim en heeft AA-pro het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en hetzij de verkochte zaken te factureren en betaling te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te ontbinden, in beide gevallen zonder dat de klant tot schadevergoeding gerechtigd zal zijn.

5.3 In geval AA-pro kiest voor facturering zullen de zaken voor rekening en risico van klant bij AA-pro of derden worden opgeslagen. AA-pro is gerechtigd hieruit voorvloeiende kosten, naast de koopprijs, aan de klant in rekening te brengen.

4.3 In geval van ontbinding van een koopovereenkomst is klant gehouden aan alle voor de uitvoering van die overeenkomst redelijkerwijs door AA-pro reeds gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van AA-pro op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interesse. 

   

6. Prijzen
6.1 Tenzij anders vermeld gelden alle prijzen, tarieven en kosten exclusief BTW.
6.2
Emballage- en verzendkosten zijn, tenzij anders vermeld, niet in de prijs inbegrepen.

De wijze van emballage en verzending wordt, tenzij anders overeengekomen, door AA-pro bepaald.
6.3 AA-pro is te allen tijde gerechtigd na het sluiten van de overeenkomst de overeengekomen prijs naar evenredigheid te wijzigen indien de kostprijsbepalende factoren, zoals lonen, prijzen, invoerrechten, valutakoersen, accijnzen, heffingen en belastingen en in het algemeen alle overheidsmaatregelen, al dan niet voorzienbaar op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, wijzigingen ondergaan. Een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften.

Ingeval van prijsverhoging binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst is de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.4 Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een Btw-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen hebben plaatsgevonden.

7. Levering
7.1 De klant draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik waarop deze aan hem zijn afgeleverd. De zaken zijn aan de klant afgeleverd zodra de zaken op het door de klant of bij de bestelling aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken door de klant in ontvangst genomen zijn, behoudens het hierna in lid 2 bepaalde.

7.2 Indien het door de klant aangegeven adres buiten Nederland gelegen is, zijn de zaken aan de klant afgeleverd, zodra zij de Nederlandse grens gepasseerd zijn.

7.3 Tenzij anders is overeengekomen bepaald AA-pro de wijze van vervoer.

7.4 De klant is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken.

In geval van vermoedelijke transportschade of vermoedelijk verlies is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening te doen maken op de vrachtbrief of pakbon, waarvan een afschrift onverwijld naar AA-pro moet worden verzonden, en zich terstond met AA-pro in verbinding te stellen.

7.5 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt AA-pro steeds rembourskosten in rekening bij de klant.

8. Leveringstermijn
8.1 De opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering en is nimmer een vaste termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2 AA-pro heeft het recht om na het verstrijken van de opgegeven levertermijn de zaken alsnog binnen een redelijke (nalevering)termijn te leveren.
8.3 Bij overschrijding van de (nalevering)termijn dient AA-pro schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
8.4 Ingeval van overmacht is AA-pro gerechtigd zoveel later te leveren als de overmacht duurt.

9. Betaling
9.1 Betaling van facturen van AA-pro dient zonder enige korting of aftrek te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door

AA-pro aan te wijzen bankrekening. Tenzij er tussen AA-pro en koper schriftelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen.

Het recht van de klant om zich op verrekening of op een opschortingrecht te beroepen wordt uitgesloten.
9.2 Bij levering van zaken of diensten in gedeelten is AA-pro gerechtigd ieder gedeelte afzonderlijk te factureren.
9.3 De klant is van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. Een nadere sommatie of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist.
9.4 Vanaf het moment van intreden van verzuim is de klant vertragingsrente ad 1,5% per maand of een gedeelte van een maand over het factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening aan AA-pro verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Een en ander onverminderd de verdere rechten van AA-pro.
9.5 Alle buitengerechtelijke kosten die AA-pro moet maken in verband met de niet nakoming door de klant van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst, zijn voor rekening van de klant. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke kosten tenminste 15 % van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00 bedragen.
9.6 Iedere betaling van de klant, waaronder begrepen iedere betaling door derden van door de klant verschuldigde bedragen, strekt primair tot voldoening van de door de klant verschuldigde buitengerechtelijke kosten en vervolgens tot de verschenen rente en wordt daarna in mindering gebracht op de lopende rente en naar vrije keuze van AA-pro openstaande vordering(en).

 

10. Reclames
10.1 Reclames, ongeacht of deze betrekking hebben op door AA-pro gedane of niet gedane leveringen of facturen, moeten schriftelijk bij

AA-pro worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, maar in ieder geval binnen 8 werkdagen na aflevering.

Mede om AA-pro in staat te stellen de gegrondheid en oorzaak van de reclame na te trekken.

10.2 Reclames na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen zijn niet meer ontvankelijk.
10.3 Reclames als bedoeld in dit artikel zijn slechts mogelijk voor zover de klant de zaken niet in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, of op een andere wijze daarover heeft beschikt.

10.4 De reclames mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AA-pro.

Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de reclame gerechtvaardigd is.

Na verkregen toestemming moeten de reclames, tenzij deze beschadigd ontvangen zijn, in ongeschonden staat in de originele verpakking aan AA-pro worden teruggezonden, voor rekening en risico van de klant.

10.5 Zolang reclames niet teruggezonden en door AA-pro akkoord bevonden zijn, of de reclame door AA-pro is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting voor de klant in stand.

10.6 Indien een reclame gegrond is, zal AA-pro het geleverde vervangen.

AA-pro is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel “aansprakelijkheid” bepaalde.
10.7 Het retour zenden van afgeleverde zaken geschiedt geheel voor rekening en risico van de klant.

11. Garantie
11.1 AA-pro verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze AA-pro door haar leveranciers wordt verleend.


12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle door AA-pro aan de klant geleverde en te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van AA-pro totdat alle vorderingen die AA-pro op de klant heeft of zal verkrijgen, met inbegrip van vorderingen die voorvloeien uit het niet nakomen van eerder genoemde vorderingen, volledig zijn voldaan.
12.2 Indien een door AA-pro geleverde zaak, waarvan AA-pro een eigendomsvoorbehoud heeft, wordt ingevoerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, beheerst het recht van die lidstaat het eigendomsvoorbehoud, indien dat recht ter zake daarvan voor AA-pro gunstiger bepalingen bevat.
12.3 Zolang er op de door AA-pro geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de klant deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren; meer in het bijzonder is het aan de klant niet toegestaan om in voornoemde omstandigheid de zaken in het kader van enige financiering te bezwaren.
12.4 De klant moet AA-pro onmiddellijk mededeling doen van aanspraken of pogingen daartoe van derden om zaken waarop AA-pro enig of mede-eigendomsrechten kan doen gelden, in hun macht te krijgen.
12.5 De klant verleent AA-pro het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AA-pro zich bevinden om de eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.
12.6 De klant is verplicht de zaken van AA-pro met de nodige zorgvuldigheid, afgescheiden en als duidelijk herkenbaar eigendom van AA-pro te bewaren.
12.7 De klant heeft de verplichting om er voor zorg te dragen dat de zaken van AA-pro, onder meer met het oog op de kwaliteitsborgingcriteria en traceerbaarheid van goederen in de productieketen, niet worden vermengd met andere zaken. Ingeval van vermenging wordt AA-pro mede-eigenaar van de vermengde voorraad zaken te zijn, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk door AA-pro geleverde zaken. 
12.8 In geval van bewerking of verwerking van de zaken door of namens dan wel bij de klant, wordt dat geacht te zijn gedaan (mede) in opdracht van AA-pro en verkrijgt
AA-pro het mede-eigendomsrecht in de nieuwe ontstane zaken, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk door AA-pro geleverde zaken.
12.9 Indien AA-pro geen beroep kan doen op haar (mede)eigendomsrechten omdat de zaken zijn vermengd, verwerkt of nagetrokken, is de klant verplicht de daardoor nieuw ontstane zaken op eerste verzoek aan AA-pro te verpanden.
12.10 AA-pro is ook dan gerechtigd om de goederen waarop zij een eigendomsvoorbehoud heeft terug te halen, wanneer zich omstandigheden voordoen, waaruit AA-pro redelijkerwijs kan afleiden dat er gevaar bestaat dat de zaken niet (tijdig) betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is.

13. Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop AA-pro geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AA-pro niet in staat is haar verplichtingen na te komen zoals b.v. vervoersstoringen, brand, verzuim en/of tekortkoming door of bij toeleveranciers en/of vervoerders, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van- of defecten aan voor de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van AA-pro.

 

14. Aansprakelijkheid
14.1 AA-pro is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, gevolg- en vertragingsschade, geleden door de klant of derden verband houdende met het gebruik, bezit dan wel defecten aan de geleverde zaken, een en ander behoudens opzet of grove schuld van haar leidinggevende functionarissen.
14.2 Mocht AA-pro op het vorige lid van dit artikel geen beroep toekomen, dan is
AA-pro slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door haar verzekering. AA-pro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade), voor hulppersonen, voor overschrijding van een termijn of voor een tekortkoming als gevolg van overmacht.
14.3 Indien de verzekeraar van AA-pro om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door haar verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag (excl. BTW) van het goed/de zaken/de dienst(en) waar de schade door is ontstaan.

14.4 Indien AA-pro voor enige schade waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, dan vrijwaart de klant AA-pro volledig. De klant is aansprakelijk voor alle kosten die uit voormelde aanspraken van derden jegens AA-pro voortvloeien.

15. Intellectuele eigendom
15.1 AA-pro dan wel haar toeleveranciers behoud(t)(en) alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar/hen geleverde zaken, diensten, tekeningen, ontwerpen en schetsen. Ongeacht of hier kosten voor in rekening zijn gebracht blijven deze eigendom van AA-pro dan wel haar toeleveranciers en mogen zonder haar/hun uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, nagemaakt, en in geval van tekeningen, ontwerpen en schetsen, niet aan derden worden getoond of op een andere wijze worden gebruikt.

16. Toepasselijk recht en forum keuze
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is bij uitsluiting steeds Nederlands recht van toepassing.
16.2 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
16.3 Alle geschillen die direct of indirect voorvloeien uit de overeenkomst en deze voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien het geschil behoort tot de competentie van de rechtbank, is de Rechtbank te Almelo bij uitsluiting bevoegd. 

 

< Terug naar: Informatie voor klanten 

 

 

Sitemap

   

< Terug naar: Informatie voor klanten