Inloggen | Registreren
Winkelwagen
Dé groothandel en specialist van Nederland en België
Onverslaanbaar in kwaliteit, service en prijs!
Voor 17.00 uur besteld = morgen op de zaak
Op elke aankoop 100% tevredenheidsgarantie
+31 (0)53 538 7701    verkoop@kabelbinders.nl
Vandaag voor 17.00 uur besteld
Morgen op de zaak (werkdagen)
Betrouwbare kwaliteitsproducten
Scherpste groothandelsprijzen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kabelbinders.nl

Op verzoek sturen wij u onze algemene voorwaarden direct toe.


Algemene voorwaarden per 1 januari 2023

1. Definities

1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Kabelbinders.nl wordt daarmee aangeduid de firma Kabelbinders.nl gevestigd te Losser,

industrieterrein De Pol 29, 7581 CZ, handelend onder de naam en Kabelbinders.nl
1.2 De wederpartij van Kabelbinders.nl bij de transacties waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben wordt hierna aangeduid
als "klant".

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, verkopen en leveringen van zaken en diensten van Kabelbinders.nl .
2.2 Door de klant gehanteerde voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en Kabelbinders.nl
die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft erkend.
2.3 Indien Kabelbinders.nl 
met de klant meer dan eenmaal een overeenkomst sluit gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

3. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van zaken en diensten door Kabelbinders.nl, waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, specificaties, prijslijsten, materiaallijsten, informatie op de website en overige documenten, geschieden vrijblijvend.
3.2 Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven gelden uitsluitend voor de geoffreerde hoeveelheden.

3.3 Alle offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na de datum van de offerte (de dagen van verzending en ontvangst van de offerte inbegrepen) doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Indien het in de offerte vervatte aanbod wordt aanvaard, heeft Kabelbinders.nl het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, in te trekken of te wijzigen.

3.4 Een overeenkomst komt eerst tot stand na een schriftelijke aanvaarding door Kabelbinders.nl van een door de klant gegeven opdracht en/of geplaatste order, dan wel nadat Kabelbinders.nl met de uitvoering overeenkomstig de gegeven opdracht en/of order is begonnen.
3.5 Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van Kabelbinders.nl medewerkers binden Kabelbinders.nl slechts indien zij door Kabelbinders.nl zijn bevestigd.


4. Annulering, tussentijdse aanpassing en beëindiging
4.1 Kabelbinders.nl is gerechtigd een door haar met de klant gesloten overeenkomst te annuleren, zonder daarbij aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn, bij overschrijding van de levertijd door de toeleverancier van desbetreffende zaken of in het geval de toeleverancier anderszins jegens Kabelbinders.nl te kort schiet in de nakoming van zijn leveringsverplichting.
4.2 Kabelbinders.nl 
behoudt zich te allen tijde het recht voor geringe afwijkingen in de door haar aangeboden en/of verkochte zaken dan wel in de samenstelling daarvan door te voeren.
4.3 Indien de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Kabelbinders.nl alle voor de uitvoering van die overeenkomst redelijkerwijs door Kabelbinders.nl reeds gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Kabelbinders.nl 
op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interesse.
4.4 Onverminderd haar overige rechten is Kabelbinders.nl ingeval van faillissement, surseance of liquidatie van de klant gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder schadeplichtig te zijn of worden, onmiddellijk te ontbinden. 

 

5. Afnameverplichting

5.1 Op de klant rust een afnameverplichting van bestelde zaken.

Alle bestelde zaken moeten worden afgenomen binnen 14 dagen na de terbeschikkingstelling ervan door Kabelbinders.nl, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien bestelde zaken niet binnen 14 dagen of binnen een anders schriftelijk overeengekomen termijn worden afgenomen verkeert de klant van rechtswege in verzuim en heeft Kabelbinders.nl het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en hetzij de verkochte zaken te factureren en betaling te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te ontbinden, in beide gevallen zonder dat de klant tot schadevergoeding gerechtigd zal zijn.

5.3 In geval Kabelbinders.nl kiest voor facturering zullen de zaken voor rekening en risico van klant bij Kabelbinders.nl of derden worden opgeslagen. Kabelbinders.nl is gerechtigd hieruit voortvloeiende kosten, naast de koopprijs, aan de klant in rekening te brengen.

4.3 In geval van ontbinding van een koopovereenkomst is klant gehouden aan alle voor de uitvoering van die overeenkomst redelijkerwijs door Kabelbinders.nl reeds gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Kabelbinders.nl op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interesse. 

   

6. Prijzen
6.1 Tenzij anders vermeld gelden alle prijzen, tarieven en kosten exclusief BTW.
6.2
Emballage- en verzendkosten zijn, tenzij anders vermeld, niet in de prijs inbegrepen.

De wijze van emballage en verzending wordt, tenzij anders overeengekomen, door Kabelbinders.nl bepaald.
6.3 Kabelbinders.nl is ten allen tijde gerechtigd na het sluiten van de overeenkomst de overeengekomen prijs naar evenredigheid te wijzigen indien de kostprijs bepalende factoren, zoals lonen, prijzen, invoerrechten, valutakoersen, accijnzen, heffingen en belastingen en in het algemeen alle overheidsmaatregelen, al dan niet voorzienbaar op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, wijzigingen ondergaan. Een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften.

Ingeval van prijsverhoging binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst is de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.4 Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een Btw-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen hebben plaatsgevonden.

7. Levering
7.1 De klant draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik waarop deze aan hem zijn afgeleverd. De zaken zijn aan de klant afgeleverd zodra de zaken op het door de klant of bij de bestelling aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken door de klant in ontvangst genomen zijn, behoudens het hierna in lid 2 bepaalde.

7.2 Indien het door de klant aangegeven adres buiten Nederland gelegen is, zijn de zaken aan de klant afgeleverd, zodra zij de Nederlandse grens gepasseerd zijn.

7.3 Tenzij anders is overeengekomen bepaald Kabelbinders.nl de wijze van vervoer.

7.4 De klant is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken.

In geval van vermoedelijke transport schade of vermoedelijk verlies is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening te doen maken op de vrachtbrief of pakbon, waarvan een afschrift onverwijld naar Kabelbinders.nl moet worden verzonden, en zich terstond met Kabelbinders.nl in verbinding te stellen.

7.5 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt Kabelbinders.nl steeds rembourskosten in rekening bij de klant.

8. Leveringstermijn
8.1 De opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering en is nimmer een vaste termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2 Kabelbinders.nl heeft het recht om na het verstrijken van de opgegeven levertermijn de zaken alsnog binnen een redelijke (nalevering)termijn te leveren.
8.3 Bij overschrijding van de (nalevering)termijn dient Kabelbinders.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
8.4 Ingeval van overmacht is Kabelbinders.nl gerechtigd zoveel later te leveren als de overmacht duurt.

9. Betaling
9.1 Betaling van facturen van Kabelbinders.nl dient zonder enige korting of aftrek te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door

Kabelbinders.nl aan te wijzen bankrekening. Tenzij er tussen Kabelbinders.nl en koper schriftelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen.

Het recht van de klant om zich op verrekening of op een opschortingsrecht te beroepen wordt uitgesloten.
9.2 Bij levering van zaken of diensten in gedeelten is Kabelbinders.nl gerechtigd ieder gedeelte afzonderlijk te factureren.
9.3 De klant is van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. Een nadere sommatie of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist.
9.4 Vanaf het moment van intreden van verzuim is de klant vertragingsrente ad 1,5% per maand of een gedeelte van een maand over het factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening aan Kabelbinders.nl verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Een en ander onverminderd de verdere rechten van Kabelbinders.nl 
9.5 Alle buitengerechtelijke kosten die Kabelbinders.nl moet maken in verband met de niet nakoming door de klant van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst, zijn voor rekening van de klant. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke kosten tenminste 15 % van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00 bedragen.
9.6 Iedere betaling van de klant, waaronder begrepen iedere betaling door derden van door de klant verschuldigde bedragen, strekt primair tot voldoening van de door de klant verschuldigde buitengerechtelijke kosten en vervolgens tot de verschenen rente en wordt daarna in mindering gebracht op de lopende rente en naar vrije keuze van Kabelbinders.nl openstaande vordering(en).

 

10. Reclames
10.1 Reclames, ongeacht of deze betrekking hebben op door Kabelbinders.nl gedane of niet gedane leveringen of facturen, moeten schriftelijk bij

Kabelbinders.nl worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, maar in ieder geval binnen 8 werkdagen na aflevering.

Mede om Kabelbinders.nl in staat te stellen de gegrondheid en oorzaak van de reclame na te trekken.

10.2 Reclames na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen zijn niet meer ontvankelijk.
10.3 Reclames als bedoeld in dit artikel zijn slechts mogelijk voor zover de klant de zaken niet in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, of op een andere wijze daarover heeft beschikt.

10.4 De reclames mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kabelbinders.nl.

Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de reclame gerechtvaardigd is.

Na verkregen toestemming moeten de reclames, tenzij deze beschadigd ontvangen zijn, in ongeschonden staat in de originele verpakking aan Kabelbinders.nl worden teruggezonden, voor rekening en risico van de klant.

10.5 Zolang reclames niet teruggezonden en door Kabelbinders.nl akkoord bevonden zijn, of de reclame door Kabelbinders.nl is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting voor de klant in stand.

10.6 Indien een reclame gegrond is, zal Kabelbinders.nl het geleverde vervangen.

Kabelbinders.nl is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel “aansprakelijkheid” bepaalde.
10.7 Het retour zenden van afgeleverde zaken geschiedt geheel voor rekening en risico van de klant.

11. Garantie
11.1 Kabelbinders.nl verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze Kabelbinders.nl door haar leveranciers wordt verleend.


12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle door Kabelbinders.nl aan de klant geleverde en te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Kabelbinders.nl totdat alle vorderingen die Kabelbinders.nl op de klant heeft of zal verkrijgen, met inbegrip van vorderingen die voorvloeien uit het niet nakomen van eerder genoemde vorderingen, volledig zijn voldaan.
12.2 Indien een door Kabelbinders.nl geleverde zaak, waarvan Kabelbinders.nl een eigendomsvoorbehoud heeft, wordt ingevoerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, beheerst het recht van die lidstaat het eigendomsvoorbehoud, indien dat recht ter zake daarvan voor Kabelbinders.nl gunstiger bepalingen bevat.
12.3 Zolang er op de door Kabelbinders.nl geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de klant deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren; meer in het bijzonder is het aan de klant niet toegestaan om in voornoemde omstandigheid de zaken in het kader van enige financiering te bezwaren.
12.4 De klant moet Kabelbinders.nl onmiddellijk mededeling doen van aanspraken of pogingen daartoe van derden om zaken waarop Kabelbinders.nl enig of mede-eigendomsrechten kan doen gelden, in hun macht te krijgen.
12.5 De klant verleent Kabelbinders.nl het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kabelbinders.nl zich bevinden om de eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.
12.6 De klant is verplicht de zaken van Kabelbinders.nl met de nodige zorgvuldigheid, afgescheiden en als duidelijk herkenbaar eigendom van Kabelbinders.nl te bewaren.
12.7 De klant heeft de verplichting om er voor zorg te dragen dat de zaken van Kabelbinders.nl, onder meer met het oog op de kwaliteit borging criteria en traceerbaarheid van goederen in de productieketen, niet worden vermengd met andere zaken. Ingeval van vermenging wordt Kabelbinders.nl mede-eigenaar van de vermengde voorraad zaken te zijn, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk door Kabelbinders.nl geleverde zaken. 
12.8 In geval van bewerking of verwerking van de zaken door of namens dan wel bij de klant, wordt dat geacht te zijn gedaan (mede) in opdracht van Kabelbinders.nl en verkrijgt
Kabelbinders.nl het mede-eigendomsrecht in de nieuwe ontstane zaken, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk door Kabelbinders.nl geleverde zaken.
12.9 Indien Kabelbinders.nl geen beroep kan doen op haar (mede)eigendomsrechten omdat de zaken zijn vermengd, verwerkt of nagetrokken, is de klant verplicht de daardoor nieuw ontstane zaken op eerste verzoek aan Kabelbinders.nl te verpanden.
12.10 Kabelbinders.nl is ook dan gerechtigd om de goederen waarop zij een eigendomsvoorbehoud heeft terug te halen, wanneer zich omstandigheden voordoen, waaruit Kabelbinders.nl redelijkerwijs kan afleiden dat er gevaar bestaat dat de zaken niet (tijdig) betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is.

13. Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kabelbinders.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kabelbinders.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen zoals b.v. vervoers storingen, brand, verzuim en/of tekortkoming door of bij toeleveranciers en/of vervoerders, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van- of defecten aan voor de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van Kabelbinders.nl.

 

14. Aansprakelijkheid
14.1 Kabelbinders.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, gevolg- en vertragingsschade, geleden door de klant of derden verband houdende met het gebruik, bezit dan wel defecten aan de geleverde zaken, een en ander behoudens opzet of grove schuld van haar leidinggevende functionarissen.
14.2 Mocht Kabelbinders.nl op het vorige lid van dit artikel geen beroep toekomen, dan is
Kabelbinders.nl slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door haar verzekering. Kabelbinders.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie schade), voor hulp personen, voor overschrijding van een termijn of voor een tekortkoming als gevolg van overmacht.
14.3 Indien de verzekeraar van Kabelbinders.nl om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door haar verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag (excl. BTW) van het goed/de zaken/de dienst(en) waar de schade door is ontstaan.

14.4 Indien Kabelbinders.nl voor enige schade waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, dan vrijwaart de klant Kabelbinders.nl volledig. De klant is aansprakelijk voor alle kosten die uit voormelde aanspraken van derden jegens Kabelbinders.nl voortvloeien.

15. Intellectuele eigendom
15.1 Kabelbinders.nl dan wel haar toeleveranciers behoud(t)(en) alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar/hen geleverde zaken, diensten, tekeningen, ontwerpen en schetsen. Ongeacht of hier kosten voor in rekening zijn gebracht blijven deze eigendom van Kabelbinders.nl dan wel haar toeleveranciers en mogen zonder haar/hun uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, nagemaakt, en in geval van tekeningen, ontwerpen en schetsen, niet aan derden worden getoond of op een andere wijze worden gebruikt.

16. Toepasselijk recht en forum keuze
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is bij uitsluiting steeds Nederlands recht van toepassing.
16.2 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
16.3 Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de overeenkomst en deze voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien het geschil behoort tot de competentie van de rechtbank, is de Rechtbank te Almelo bij uitsluiting bevoegd. 

Certificaten rohs, tüv, ce
100% tevredenheidsgarantie
Op alle producten en service!
Vakkundig advies
Betrouwbare ondersteuning
Scherpste groothandelsprijzen
Grote voorraad, direct geleverd
Ervaren, betrouwbaar
Dé groothandel en specialist

Winkelwagen

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen